Nowe zasady opłacania składek

Od 1 stycznia 2021 r. uległy zmianie terminy opłacania podstawowej składki członkowskiej (harcerskiej i instruktorskiej). Od tego roku płatności na konto komendy hufca należy dokonywać w następujących terminach:

  • do 20 stycznia (I kwartał)
  • do 20 kwietnia (II kwartał)
  • do 20 lipca (III kwartał)
  • do 20 października (IV kwartał).

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie skutkuje utratą statusu członka ZHP. Wiąże się to z pozbawieniem wszelkich funkcji oraz praw członkowskich. W przypadku niezapłacenia składki w terminie należy opłacić ją (tak zaległą, jak i i bieżącą) w ciągu 3 miesięcy od wyznaczonego terminu płatności. Po przekroczeniu trzymiesięcznego terminu osoba, która nie opłaciła składki, zostaje skreślona z listy członków. W takim wypadku, aby przywrócić członkostwo, niezbędne jest opłacenie składki a także złożenie wniosku o przywrócenie członkostwa. Decyzja w sprawie przywrócenia członkostwa musi być wydana w ciągu 8 tygodni liczonych od dnia złożenia wniosku.