Hufiec

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 tys. członków, organizacją wychowawczą. Od ponad stu lat głównym celem działania harcerstwa jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie zuchów harcerek i harcerzy zgodnie z wartościami, takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wychowujemy przez stawianie wyzwań, zachęcamy dzieci i młodzież do ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. Inspirujemy do pokonywania trudności oraz konstruktywnego i innowacyjnego myślenia.

Kształtowanie nawyku wspólnego działania, realizacja zadań zespołowych już od wczesnych lat szkolnych procentuje podczas nauki, w życiu rodzinnym i zawodowym. Dzięki pracy w małych grupach uczymy się odnajdywać w rożnych rolach społecznych. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych. Poprzez akcje społeczne i charytatywne pokazujemy, w jaki sposób można zmieniać świat na lepsze. Zasadnicze cechy harcerskiej postawy to tolerancja, braterstwo, wzajemna akceptacja i zaufanie – wartości, które stanowią podstawowy budulec kapitału społecznego.

Jesteśmy świadomi, że priorytety i kierunki naszych działań muszą odpowiadać zmieniającym się celom rozwojowym naszego państwa oraz potrzebom współczesnej młodzieży. Dlatego przy określaniu strategii rozwoju ZHP na lata 2012–2017 drogowskazem były dla nas cele wskazane w raportach „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.” oraz „Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. Wciąż dostosowujemy programy wychowawcze do realizacji naszych celów statutowych, szukając inspiracji m.in. w działaniach organizacji skautowych z innych krajów.

W wychowaniu dzieci i młodzieży jesteśmy partnerami szkół i instytucji oświatowych. Dbamy o dobytek kulturowy i historyczny Polski, kontynuujemy nasze tradycje patriotyczne, podejmujemy działania aktywizujące społeczność lokalną, wspomagając w tym zakresie instytucje państwowe i samorządowe. Harcerze tworzą najaktywniejszą grupę społeczną – nasza metoda wychowawcza skłania do poszukiwania nowych wyzwań, kolejnych przestrzeni rozwoju i form pracy wolontariackiej.

Harcerskie wychowanie przygotowuje młode pokolenie do uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Gotowość do działania, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wykazywanie się inicjatywą, otwartością i spontanicznością pomagają w adaptacji w nowym miejscu nauki czy pracy. Łatwo zauważyć, że harcerze wykazują się większą niż inni młodzi ludzie odpornością na stres i odważniej podejmują wyzwania.

Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicy Praga-Południe, Rembertów i Wesoła (taki obszar obejmuje nasz hufiec) to prawie 1000 młodych ludzi i instruktorów skupionych w około 40 drużynach. To najsilniejsze w Polsce środowisko Nieprzetartego Szlaku (także z innych części Warszawy) – drużyny, w których pracuje młodzież specjalnej troski. Instruktorzy Hufca ZHP Praga-Południe pracują również na poziomie regionalnym i w Głównej Kwaterze ZHP pełniąc odpowiedzialne funkcje w skali całej organizacji.

Najważniejszymi partnerami w prowadzeniu przez ZHP pracy wychowawczej są rodzice i szkoła. ZHP współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi, urzędami samorządowymi i  państwowymi. ZHP jest członkiem-założycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (WAGGGS), które łącznie skupiają ponad 50 mln skautów ze wszystkich krajów i kontynentów.