Zasady użytkowania

Regulamin poczty elektronicznej

 
 
1. Konta w domenie pragapoludnie.zhp.pl udostępniane są bezpłatnie przez Związek Harcerstwa Polskiego – Zespół Promocji i Informacji Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 375, kod pocztowy 03-980, zwany dalej „Zespołem Promocji i Informacji”. Konta oparte są na usłudze dostarczanej przez firmę Google Inc., której siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Kalifornia.
 
2. Użytkownikiem konta może zostać członek Związku Harcerstwa Polskiego mający przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe, pełniący stałą służbę na rzecz hufca lub podejmujący się jej tymczasowo przy określonym przedsięwzięciu.
 
3. Użytkownik otrzymuje konto w domenie pragapoludnie.zhp.pl po zaakceptowaniu przez niego niniejszego regulaminu i wyrażeniu zgody przez szefa Zespołu Promocji i Informacji. Nazwa konta ma format imię.nazwisko@pragapoludnie.zhp.pl. W szczególnych przypadkach za zgodą szefa Zespołu Promocji i Informacji nazwa może mieć inny format zgodny z odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w ZHP.
 
4. Przy pierwszym wejściu (zalogowaniu) na konto użytkownik zostanie poproszony o weryfikację swoich danych, zmianę hasła logowania oraz zaakceptowanie regulaminu usługi dostarczanej przez Google Inc. Regulamin, o którym mowa dostępny jest w sieci Web pod adresem http://www.google.com/a/help/intl/pl/users/terms.html.
 
5. Użytkownik konta otrzymuje pełny dostęp do poczty elektronicznej Gmail, Dokumentów i Arkuszy, Kalendarzy, Gtalk oraz innych narzędzi udostępnionych w ramach konta w domenie pragapoludnie.zhp.pl.
 
6. Każdy użytkownik skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 7,6 GB. Rozmiar pojedynczej wiadomości łącznie z załącznikami nie może przekraczać 25 MB. Wiadomości przychodzące, których rozmiar przekroczy 25 MB będą automatycznie zwracane do nadawcy.
 
7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz postanowieniami regulaminu usługi dostarczanego przez Google Inc. Konta w domenie pragapoludnie.zhp.pl służą wyłącznie do wspomagania czynności wynikających ze służby pełnionej na rzecz Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe i tylko do tych celów mogą być używane. Użytkownik wysyłając pocztę na zewnątrz organizacji wypowiada się oficjalnie. Zabronione jest używanie kont w domenie pragapoludnie.zhp.pl do kontaktów z mediami bez każdorazowej zgody szefa Zespołu Promocji i Informacji lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wiadomości wysyłane z jego konta w domenie pragapoludnie.zhp.pl.
 
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w domenie pragapoludnie.zhp.pl, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości oraz wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. Zespół Promocji i Informacji może przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jej posiadaniu dane osób naruszających prawo za pośrednictwem kont pocztowych w domenie pragapoludnie.zhp.pl.
 
9. Zespół Promocji i Informacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 
10. Zespół Promocji i Informacji nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od Zespołu Promocji i Informacji.
 
11. Zespół Promocji i Informacji zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont. Zespół Promocji i Informacji zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 
12. Z zastrzeżeniem zapisu pkt. 8 niniejszego regulaminu, Zespół Promocji i Informacji nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
 
13. Zakładając konto w domenie pragapoludnie.zhp.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów z informacjami wysyłanymi przez Zespół Promocji i Informacji oraz informacji handlowych.
 
14. Zespół Promocji i Informacji jest uprawniony do zawieszenia konta użytkownika w przypadku gdy użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Zawieszenie skutkuje usunięciem ze skrzynki pocztowej użytkownika wszystkich znajdujących się tam wiadomości i niedostarczaniem na adres konta użytkownika nowych wiadomości. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez wysłanie stosownej prośby na adres webmaster@pragapoludnie.zhp.pl. Ponowne uruchomienie konta nie powoduje odtworzenia usuniętych uprzednio wiadomości.
 
15. Zespół Promocji i Informacji zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności gdy:
-użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulamin,
-użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni,
-ustanie członkostwo użytkownika w Związku Harcerstwa Polskiego, zmieniony zostanie przydział służbowy, użytkownik zaprzestanie pełnienia stałej służby na  rzecz  hufca,
-zakończy się przedsięwzięcie, na potrzeby którego konto zostało uruchomione.
 
16. Po zamknięciu konta Zespół Promocji i Informacji jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta pod warunkiem, że nie jest to imię i nazwisko poprzedniego użytkownika. Zespół Promocji i Informacji nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie poczty elektronicznej na zamknięte konto. Zespół Promocji i Informacji umożliwi użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w domenie pragapoludnie.zhp.pl.
  •  
    17. Zespół Promocji i Informacji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://pragapoludnie.zhp.pl/www2/zasady-uzytkowania. O każdej zmianie tego regulaminu Zespół Promocji i Informacji powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w domenie pragapoludnie.zhp.pl.
     
    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 marca 2012 roku.