XVII Zjazd Zwykły Hufca

W sobotę 5 października w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty odbył się XVII Zjazd Zwykły Hufca. Podczas zjazdu podziękowano ustępującej komendzie, wybrano nową komendę hufca, komisję rewizyjną i sąd harcerski. Delegaci przyjęli także nową strategię hufca. W związku z dużą liczbą uchwał zjazd został przerwany, druga część odbędzie się we wtorek 29 października. 

Zjazd otworzyła komendantka hufca phm. Krystyna Mamak. Po przywitaniu wszystkich delegatów i pełnomocnika komendantki chorągwi zaproponowała, aby zjazd dalej prowadził hm. Stanisław Matysiak. Do prezydium zjazdu weszli także phm. Marcin Jóźwiak i phm. Mateusz Kowalczyk. Wybrane zostały także protokolantki: hm. Aneta Chabowska-Wachowicz, pwd. Karolina Zielińska, Daria Strumiłło. Następnie wybrano komisje zjazdowe: wyborczą, skrutacyjną, uchwał i wniosków (tę ostatnią w składzie hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, phm. Julita Przesmycka i hm. Adam Czetwertyński). Po tej części można było przystąpić do części oficjalnej zjazdu. 

Na początku zjazdu ustępująca komenda przedstawiła sprawozdanie ze swojej czteroletniej pracy. Po prezentacji komendantka hufca podziękowała swojej komendzie, szefom zespołów instruktorskich, komendantom szczepów, z którymi współpracowała podczas mijającej kadencji. Głos zabrał też skarbnik hufca, który podziękował czterem komendantom ostatnich hufcowych zgrupowań, a byli to phm. Tomasz Wachowicz, phm. Elżbieta Świderska-Tyszka, hm. Piotr Piskorski, phm. Julita Przesmycka. Podziękowania skarbnika otrzymała także hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, która wspiera obsługę bankowych przelewów. Po tych podziękowaniach głos zabrał zastępca naczelniczki ZHP hm. Karol Gzyl, który wręczył brązowe Krzyże za Zasługi dla ZHP. Odznaczenia te otrzymali hm. Kinga Żelechowska-Matysiak i hm. Stanisław Matysiak. 

Po sprawozdaniu komendy przyszedł czas na sprawozdania pozostałych władz. Swoje raporty przedstawili komisja rewizyjna i sąd harcerski. Po dyskusji zjazd przyjął wszystkie trzy sprawozdania. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej hm. Krzysztof Rudziński przedstawił wniosek komisji dotyczący udzielenia absolutorium wszystkim członkom komendy. Zjazd udzielił absolutorium całej ustępującej komendzie. Po głosowaniu na środek sali wystąpili komendanci szczepów, którzy wręczyli podziękowania dla komendy. Największe podziękowania i słowa uznania należały się komendantce hufca. Druhna Krystyna po dziesięciu latach pełnienia tej funkcji oddała swój sznur. Uczestnicy zjazdu nagrodzili Ją gromkimi brawami i wspólnie odśpiewali pieśń. W prezencie komendantka otrzymała walizkę pełną podziękowań i wspomnień. Druhna Krystyna otrzymała także podziękowania od Naczelniczki ZHP (instruktorki naszej chorągwi). Także i komendantka chorągwi, która dotarła w trakcie zjazdu, podziękowała druhnie Krystynie za służbę i wręczyła bon na weekendowe spa. Na zjazd nie przybyła osoba, upoważniona przez Ministra Edukacji do wręczenia druhnie Krystynie przyznanego Jej Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Medel ten zostanie wręczony w późniejszym terminie.

Po przerwie obiadowej nastąpiła prezentacja kandydatów na funkcję komendanta hufca. Jedynym kandydatem był hm. Piotr Piskorski. Druh Piotr przedstawił wizję hufca na najbliższe lata. Duży nacisk położył na pracę programową, budowanie wspólnoty, pracę w naszym ośrodku kolonijnym. Swoją wypowiedź osadził w czterech hasłach: wspólnota, odpowiedzialność, jakość, troska. Po wystąpieniu druha Piotra przyszedł czas na pytania. Delegaci pytali o różne kwestie - o wspólnotę hufca, o pomysł na finansowanie działalności hufca, o ośrodek w Ocyplu. Po udzieleniu odpowiedzi przyszedł czas na głosowanie. Druh Piotr uzyskał wystarczająca liczbę głosów i został wybrany na funkcję komendanta hufca. Sznur wręczyły komendantka chorągwi hm. Paulina Gajownik i ustępująca komendantka hufca. Druh Piotr podziękował za wybór i przedstawił propozycję składu swojej komendy. Uczestnicy zjazdu mieli okazję zadać pytania kandydatkom do komendy hufca. W głosowaniu obie osoby uzyskały potrzebne głosy. Skarbnikiem hufca została wybrana phm. Anna Bodzińska, zastępczynią ds. programu i pracy z kadrą została hm. Zuzanna Pacholczyk. Wybrano także pozostałe władze hufca. W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: hm. Krzysztof Rudziński, phm. Krzysztof Kowalczyk "Zulu", phm. Elżbieta Świderska-Tyszka i pwd. Adrian Rozbicki. W skład sądu harcerskiego weszli: hm. Jacek Czajka, hm. Grażyna Kozińska i hm. Adam Czetwertyński. 

W dalszej części zjazdu uczestnicy rozmawiali o strategii hufca. Po dyskusji dokument został przyjęty. Uczestnicy zjazdu rozpoczęli rozmowy nad uchwałami zjazdowymi. Jako pierwsza omawiana była uchwała w sprawie programu rajdu Olszynka Grochowska. Zjazd przyjął uchwałę po dokonaniu autokorekty. W związku z późną porą uczestnicy zjazdu postanowili zarządzić przerwę. Druga część zjazdu odbędzie się 29 października w siedzibie hufca.