Spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca

We wtorek 3 września zebrała się pierwsza w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ. Podczas rady omówiono bieżące sprawy hufca. Instruktorzy omawiali m.in. udział harcerzy w wolontariacie Półmaratonu Praskiego, podsumowali akcję letnią i omówili sprawy finansowe. Po zakończeniu rady odbyło się spotkanie z kandydatem na funkcję komendanta hufca - hm. Piotrem Piskorskim.

Spotkanie z kandydatami na komendanta hufca było inicjatywą obecnej komendy hufca. Członkowie komendy za zasadne uznali zorganizowanie spotkania z kandydatami, aby podczas zjazdu dyskusja o przyszłości i wizji hufca mogła zostać skrócona. Rozmowę rozpoczął hm. Stanisław Matysiak, który poprosił o zgłoszenie się osób, które planują startować w wyborach na komendanta hufca. Jako jedyny zgłosił się hm. Piotr Piskorski.

W pierwszych słowach skierowanych do zebranych licznie instruktorów hm. Piotr Piskorski przedstawił wizję hufca. Za priorytet nadchodzącej kadencji uznał wzmocnienie pracy z kadrą, a w szczególności z drużynowymi. Ustępująca komenda wyprostowała kwestie lokalowe i finansowe hufca, dzięki czemu nowa komenda będzie miała możliwość skupienia się na innych obszarach. Druh Piotr zwrócił uwagę na zanikający pion starszoharcerski. Jest to spory problem naszego hufca. Z powodu braku rozwoju tej metodyki trudno jest budować wędrownictwo hufca. W nadchodzącej kadencji wspieranie rozwoju drużyn starszoharcerskich na pewno będzie jednym z priorytetów. Kandydat na komendanta hufca zwrócił uwagę na konieczność zmiany w sposobie myślenia instruktorów o pracy hufca. Planuje wprowadzić więcej wniosków elektronicznych, aby ograniczyć tradycyjne formy składania dokumentów. Druh Piotr zwrócił też uwagę, że pracuje na pełen etat poza hufcem, przez co nie będzie „na każde zawołanie” jak druhna Krystyna, jednak dzięki elastycznemu grafikowi w pracy będzie miał możliwość wypełniania obowiązków komendanta hufca. Kolejnym tematem, który poruszył w wystąpieniu były kwestie sprzętowe. Dużym problemem jest brak szacunku instruktorów i członków naszego hufca do sprzętu. Należy na nowo nauczyć harcerzy i kadrę sposobów dbania o sprzęt. W tym obszarze chciałby powołać kwatermistrza hufca i zespół kwatermistrzowski składający się z kwatermistrzów szczepów. Druh Piotr chciałby, wzorem chorągwi, dofinansowywać najciekawsze projekty i plany drużyn. Chciałby wzmocnić pracę namiestnictw. W planach ma również powołanie instruktora/zespołu ds. zagranicznych, który wesprze coraz liczniej wyjeżdżające na międzynarodowe zloty środowiska. Do współpracy druh Piotr będzie zapraszał różnych instruktorów. Chciałby także włączyć w działania instruktorów Kręgu „Romanosy”. Po przedstawieniu wizji przyszedł czas na pytania z sali. 

Przybyli instruktorzy pytali o wiele kwestii. Największym zainteresowaniem cieszył się temat naszego ośrodka w Ocyplu. Druh Piotr jasno stwierdził, że kwestia Słonecznej Republiki jest bardzo ważna i że leży mu na sercu. Chciałby, aby ośrodek posiadał swój budżet, jasny plan rozwoju, postawione cele, które krok po kroku będą realizowane. Chciałby uniknąć sytuacji, w której środki wydawane są jedynie na bieżące naprawy ośrodka. Potwierdził, że priorytetem dla gromad zuchowych naszego hufca jest udział w akcji letniej w naszym ośrodku. Rozważa jednak rozpatrywanie indywidualnych przypadków. Druh Piotr na pytanie o bycie komendantem wszystkich odpowiedział zgodnie, że w swojej pracy nie będzie się kierował sympatiami i antypatiami. Chciałby, aby każdy instruktor był doceniony, a osoby, z którymi będzie współpracował były ekspertami w swoich dziedzinach. Na pytanie o sposób polepszenia wizerunku hufca na terenie dzielnicy druh Piotr odpowiedział, że planuje rozmowy z przedstawicielami dzielnicy i szkół, w których działają nasze jednostki. Instruktorzy pytali o kwestie środowisk starszoharcerskich, przyszłoroczne akcje letnie, współpracę z chorągwią, obecnie działające zespoły. Na wszystkie pytania druh Piotr odpowiadał prawie dwie godziny.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania. Zjazd hufca już 5 października.

Tagi (kategorie):