Komisja Rewizyjna Hufca

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca

Przewodniczący komisji hm. Krzysztof Rudziński
Członek komisji phm. Krzysztof Kowalczyk
Członkini komisji phm. Elżbieta Świderska-Tyszka
Członek komisji pwd. Adrian Rozbicki

Kontakt

Z przewodniczącym i sekretarzem komisji rewizyjnej skontaktujesz się wysyłając e-mail na adres kr@pragapoludnie.zhp.pl

Kompetencje

Zgodnie z artykułem 54 Statutu ZHP

 1. 1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
 2. 2. Komisja rewizyjna hufca:
  1. 1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  2. 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  3. 3) ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  4. 4) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
  5. 5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
  6. 6) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  7. 7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.
 3. 3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

Dokumenty