Komisja Rewizyjna Hufca

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca

Przewodniczący komisji hm. Krzysztof Rudziński
Członek komisji hm. Leszek Adamski
Członek komisji phm. Michał Kujawa
Członek komisji hm. Jacek Czajka
Członek komisji phm. Mateusz Kowalczyk
Członek komisji pwd. Wojciech Kowalówka

Kontakt

Z przewodniczącym i sekretarzem komisji rewizyjnej skontaktujesz się wysyłając e-mail na adres kr@pragapoludnie.zhp.pl

Kompetencje

Zgodnie z artykułem 54 Statutu ZHP

 1. 1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
 2. 2. Komisja rewizyjna hufca:
  1. 1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  2. 2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  3. 3) ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  4. 4) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
  5. 5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
  6. 6) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  7. 7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.
 3. 3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

Dokumenty